ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OFFERTES

1.1 De door de Rodimat opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Rodimat is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door de klant aan hem wordt bevestigd.
1.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij
anders aangegeven.
1.3 Indien aanvaarding van de offerte door de klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rodimat  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rodimat anders aangeeft.
1.4 Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. ORDERS

2.1. De overeenkomst kan schriftelijk of op afstand elektronisch (mail) gesloten worden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2.4. Elke tussen Rodimat en klant gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij de klant blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Rodimat niet kredietwaardig is.

3. LEVERING

3.1 Levering geschiedt af magazijn van leverancier of importeur/fabrikant . Indien feitelijke aflevering is overeengekomen, geschiedt dit op of aan de begane grond.

3.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en

daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
3.3 Klant dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat Klant hiervan bericht heeft ontvangen afhalen. Indien Klant niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een factuur worden verzonden en zal Rodimat overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Klant. Indien Rodimat reeds (vervoers)kosten heeft gemaakt en klant niet (tijdig) overgaat tot afname van de zaken zullen deze kosten door Klant worden vergoed.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.
4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3 De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Rodimat zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rodimat de klant hierover tevoren inlichten.

6. KLACHTEN, BEPROEVING

6.1 Rodimat staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Rodimat staat er bovendien voor in dat
de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik
nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
6.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
6.3 Rodimat zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de Klant daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan Rodimat binnen een zodanige termijn, dat Rodimat in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als Rodimat met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@rodimat.nl.

7. BETALING

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rodimat aan te geven wijze in euro’s tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Klant, na door Rodimat ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar
is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. In het geval Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de incassokosten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. In het geval Klant wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat indien Rodimat na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, de klant buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd is.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Rodimat op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Rodimat heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rodimat kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Rodimat kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Rodimat behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat  de betaling is voldaan.
8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
8.3 De Klant is verplicht de zaken op eerste verzoek van Rodimat te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.
 

9. OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Rodimat resp. de Klant redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verlangd.
9.2 Rodimat resp. de Klant zal de Klant onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
9.3 In geval van overmacht kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
9.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
9.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of
termijn, heeft de Klant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
10.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank te Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
13.3 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.


T&P Industrieel gereedschap
Lorentzweg 35

3208 LJ, Spijkenisse

 

KvK: 2976594332

0181-610008

sales@toolsandpumps.com

 

Contactpagina